top of page

Welcome to GameDoubleD School!

 

GameDoubleD เปิดสอนการเขียนโปรแกรมสร้างเกมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีหลักสูตรและวิธีการสอนเฉพาะสำหรับผู้เรียนในแต่ช่วงอายุและทักษะพื้นฐานที่ต่างกัน เพื่อฝึกทักษะในด้านการเขียนโค้ด ความคิดสร้างสรรค์ การบรูณาการความรู้ กระบวนการคิด และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้เทคโนโลยี สำหรับเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนในวิชาต่างๆ เช่นวิทยาการคำนวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการประกอบอาชีพ ผู้เรียนจะสนุกไปกับการพัฒนาเกมหลายแนว เช่น 2D&3D Game, Mobile Game, Multiplayer Networking, Augmented Reality 

GameDoubleD มุ่งมั่นพัฒนาระบบการเรียนรู้ กระบวนการคิด ผ่านการเขียนโปรแกรมเกม ที่ทำให้ผู้เรียนสนุก และได้ความรู้ ฝึกทักษะจากการทำ การออกแบบ การริเริ่มสร้างสรรค์ การนำเสนอผลงาน เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต

เรียนที่ GameDoubleD สนุกและได้ความรู้

• ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหรือสร้างเกมมาก่อน

• มีหลักสูตรและเกมที่หลากหลาย เลือกเรียนได้ตามทักษะและความสนใจ

• ใช้วิธีการสอนและกิจกรรมเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุและทักษะที่ต่างกัน

• เรียนสนุก ไม่เครียด เน้นสร้างบรรยากาศการเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความเป็นกันเอง

• สำหรับนักเรียน เราใช้โปรแกรม Scratch ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แนะนำให้โรงเรียนใช้ในการเรียนการสอนวิชาใหม่ "วิทยาการคำนวณ" ซึ่งเหมาะสำหรับฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมให้กับเด็ก

• สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เราใช้โปรแกรมเดียวกันกับที่มืออาชีพใช้ในการพัฒนาเกมจริง (ไม่มีค่า license) เช่น Unity, C#, Visual Studio, Vuforia

• สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์การสอนและการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี

Our Classes

 

หลักสูตรออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและการเขียนโปรแกรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียน และสร้างความสนุก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนเรียนเขียนโปรแกรมผ่านเกมดีอย่างไร

• รู้จักการสร้างจินตนาการให้เป็นรูปธรรมผ่านการสร้างสรรค์เกม

• ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาระบบสมอง โดยเฉพาะน้องๆนักเรียน

• ฝึกกระบวนการบูรณาการความรู้ทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ

• เป็นวิธีฝึกเขียนโค้ดที่สนุกที่สุด ซึ่งการเขียนโค้ดถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทุกวิชาในปัจจุบัน

• พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ทำให้เข้าใจถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานะการณ์จริง

• สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

• ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำความเข้าใจปัญหา และการหาวิธีการแก้ปัญหา ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

• พัฒนาทักษะทางสังคม ฝึกให้มีสมาธิในการจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี

บรรยากาศการเรียน
ประกาศเกี่ยวกับตารางเรียน
bottom of page