top of page

Courses for Organization

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการจัดอบรมให้บคุลากรในองค์กรเกี่ยวกับการนำเกมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การสอน การนำเสนอ หรือเพิ่มทักษะด้านการออกแบบ/เขียนโปรแกรม

การสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและพัฒนาเกม และการประยุกต์ใช้เกมในการพัฒนาความรู้หรือการทำงาน 

โครงการอบรมครู-อาจารย์การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

IMG_1841.jpg

ระดับความยาก : เบื้องต้น

พื้นฐานที่จำเป็น : ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร 18-30 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ และพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบรูณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนแบบ Game-Based Learnining

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบการวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมการเรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ

- สถานศึกษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในจัดการเรียนการการสอน เพื่อส่งเสริมความรู้และปลูกฝังทัศคติที่ดีในการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน/นักศึกษา

- ครู-อาจารย์สามารถสร้างสื่อและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบรูณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 

เนื้อหาการอบรม

- กิจกรรมนำเข้าสู่การอบรมโดยใช้เกมการเรียนรู้ เพื่อฝึกคิดแบบมีขั้นตอน

- ฝึกปฏิบัติการสร้างและควบคุมตัวละคร การจัดวางสิ่งกีดขวางในเกม ระบบฟิสิกส์เพื่อควบคุมวัตถุในเกม การใช้ projectile, vector, force, mass

- กิจกรรมกลุ่มออกแบบฉากในเกม ฝึกปฏิบัติการสร้างฉากเพิ่มเติมในเกมและการใช้เสียงประกอบในเกม

- ปรับแต่งเกมให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยเน้นการบรูณาการความรู้

- แนวทางการจัดการเรียนแบบ Game-Based Learning

- การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

- การออกแบบการวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมการเรียนรู้

^_^ เราสามารถจัดรูปแบบการอบรมตามที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ^_^

bottom of page