top of page

Classes

การสอนเน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกและมีความเป็นกันเอง โดยการใช้กิจกรรมและเกมการเรียนรู้ที่หลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุและทักษะของผู้เรียน 

 

เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ง่ายไปยากและมีการประเมินความรู้ผู้เรียนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง อันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนเพื่อให้พร้อมรับทักษะที่มีความท้าทายมากขึ้น และด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้เราสามารถดูแลผู้เรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคนสามารถทำเกมได้ตามต้องการแม้จะมีพื้นฐานต่างกัน

หลักสูตรสำหรับนักเรียน

ตั้งแต่ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.6

 

สำหรับนักเรียนระดับปฐมศึกษา : เน้นความสนุก สร้างจินตนา และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมสร้างเกมผ่านตัวการ์ตูนที่น่ารัก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยี

 

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : เริ่มเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโค้ด โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยน Gameplay ของเกมให้เป็นไปตามที่ต้องการ

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


หลักสุตรสำหรับนักศึกษาที่สนใจในการพัฒนาเกม เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม ท้าทายความสามารถตัวเอง นำไปทำเป็นโครงงานในการเรียน หรือสร้างเป็นอาชีพหลักในอนาคต 

 

การสอนครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและพัฒนาเกม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เกมเพื่อการสร้างรายได้หรือทำธุรกิจจริง

หลักสูตรสำหรับครู-อาจารย์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครู-อาจารย์ที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อไปสอนการพัฒนาเกม วิทยาการคำนวณ และการเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียน/นักศึกษา

 

การสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและพัฒนาเกม และวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีตัวอย่างเกมและโค้ดที่ครู-อาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ต่อไป

หลักสูตรสำหรับหน่วยงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการจัดอบรมให้บคุลากรในองค์กรเกี่ยวกับการนำเกมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การสอน การนำเสนอ หรือเพิ่มทักษะด้านการออกแบบ/เขียนโปรแกรม

 

การสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและพัฒนาเกม และการประยุกต์ใช้เกมในการพัฒนาความรู้หรือการทำงาน 

bottom of page