top of page

ควรให้ลูกเล่นเกมหรือไม่?

เกมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนมาทุกยุคทุกสมัย หากแต่จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น เช่นตัวต่อLego ถูกแทนที่ด้วยเกมMinecraft ที่ทำให้เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่า ด้วยราคาที่ถูกกว่ามาก และยังมีเกมอีกจำนวนมากที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยมีผลการวิจัยระดับนานาชาติแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมเกมการเรียนรู้ส่งผลดีต่อเด็กนักเรียนหลายๆด้าน (Escribano et al., 2015, Lester et al., 2014, Star et al., 2015) ยกตัวอย่างเช่น • เกมสามารถสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการทดลองได้เสมือนจริง • เกมสามารถให้ผลสะท้อนกลับทันที(immediate feedback) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงข้อผิดพลาด และนำไปแก้ไขได้ทันทีทำให้ลดความกลัวการทำผิดพลาด(fear of failure) • เกมยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วม(engagement)ในชั้นเรียน และการจดจำ(retention)เนื้อหาบทเรียน • เกมส่งผลต่อปัจจัยที่สำคัญในการเรียน เช่นทัศนคติ(attitude) แรงจูงใจ(motivation) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง(self-efficacy) ความท้าทายอย่างหนึ่งในการสอนเด็กๆ คือขอบเขตช่วงเวลาความสนใจที่สั้นกว่าผู้ใหญ่ และความต้องการเล่นมากกว่าเรียน ดังนั้นวิธีการสอนโดยการใช้ game-based learning จึงถูกนำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องความสนใจตามช่วงวัยของเด็ก จึงทำให้การสอนด้วยการใช้เกมเป็นสื่อเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน โดยตัวอย่างเกมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเช่น Minecraft ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม กล้าที่จะลงมือทำ เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การบริหารทรัพยากร DragonBox Algebra เกมฝึกการแก้สมการสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป ทำให้การเรียนวิชาเลขกลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน SIM CITY EDU เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผน และการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามเกมก็เหมือนกับสื่อรูปแบบอื่นๆที่เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านซึ่งมีทั้งคุณและโทษ ดังน้้นครู อาจารย์ และผู้ปกครองจึงมีหน้าที่สำคัญในการให้คำแนะนำ และปลูกฝังวินัยในการเล่นเกมที่เหมาะสมกับเด็ก ยกตัวอย่างเช่น • สร้างวินัยในการเล่นเกมและฝึกการแบ่งเวลา เช่นเล่นเกมได้ต่อเมื่อทำการบ้านเสร็จ และเล่นได้วันละไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง • หากิจกรรมให้ลูกได้เล่นนอกบ้านในช่วงเวลากลางวัน เช่นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย • ฝึกให้รู้จักแยกแยะเกมแต่ละประเภท และเลือกเกมให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เช่นเลือกเล่นเกมที่มี Age Rating ที่เหมาะสม • ส่งเสริมให้เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ เช่นการเล่นเกมเป็นกีฬา(eSports) และการฝึกสร้างเกมเอง


Category
Featured Posts
bottom of page