top of page

ขอแจ้งผล การลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียน หลักสูตรเตรียมพร้อมวิชาใหม่"วิทยาการคำนวณ"

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน GameDoubleD ทุกท่าน

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้า ทดลองเรียน หลักสูตรเตรียมพร้อมวิชาใหม่"วิทยาการคำนวณ" ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว

โรงเรียนสอนการเขียนโปรแกรม GameDoubleD ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า นักเรียนของท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ทดลองเรียนเขียนโปรแกรม ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนรอบได้ดังนี้

รอบเช้า 09.00-12.00 น

1.น้องกานต์ 2.น้องนโม(หญิง) 3.น้องอั่งเปา 4.น้องเอย 5.น้องนาเดีย 6.น้องเฮฮา 7.น้องปาร์ตี้ 8.น้องนะโม(ชาย) 9.น้องกรณ์ 10.น้องเคน 11.น้องคุน 12.น้องปีใหม่ 13. น้องเพนนี 14. น้องยูโร

รอบบ่าย 13.00-16.00 น

1.น้องอันดา 2.น้องซูม 3.น้องสีน้ำ 4.น้องชิระ 5.น้องฟริงส์ 6.น้องโรม่า 7.น้องน้ำเย็น 8.น้องปันปัน 9.น้องออกัส 10 น้องอิม 11. น้องเอฟ 12.น้องมรรค 13. เจี้ยนปัน 14.น้องหม่านอี้

หากมีข้อสงสัยหรือมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้ง ครูเป้ โทร.0816578181 line ID:nichaphas

โรงเรียนสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ GameDoubleD ขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ​

โรงเรียนสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ GameDoubleD

หมายเหตุ: สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่นำมาใช้ในวันทดลองเรียน ขอให้ผู้ปกครองทำการติดตั้งโปรแกรม Scratch Offline Editor https://scratch.mit.edu/download เพื่อใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ


Kommentarer


Category
Featured Posts
bottom of page