top of page

การเรียนเกมจะทำให้เด็กติดเกมหรือไม่

การทำเกมจะมีส่วนให้เด็กยิ่งติดเกมหรือโลกโซเซียลเพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิธีและกิจกรรมที่ใช้ในการสอน โดยวิธีการสอนที่แนะนำให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเกมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เด็กติดเกมได้แก่ • การสอนต้องไม่เน้นให้เด็กต้องเล่นเกมเก่ง • การสอนควรเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยใช้เกมการเรียนรู้ • การสอนมีการใช้กิจกรรมหลากหลาย เช่นออกแบบตัวละคร ออกแบบกฏการเล่นเกม ทำอนิเมชั่นของตัวละคร เรียนรู้วิธีการปรับLogic และออกแบบฉากในเกม • ใช้เวลาในการเรียนให้เหมาะสม เช่นครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง • ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ทักษะด้านสังคม เช่นการสื่อสาร การทำกิจกรรมกลุ่ม


Comentários


Category
Featured Posts
bottom of page